SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h05 14/08/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiLê Thành Đạt (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
209h05 15/08/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiĐào Lan Anh (1t)
309h05 21/08/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiLê Thành Đạt (3t)
Nguyễn Công Hiếu (2t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Vũ Đức Tuyên (2t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
Vũ Thị Phương Yến (3t)
409h05 22/08/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiĐào Lan Anh (3t)
Bùi Việt Anh (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (2t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Mai Hào Quang (2t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (1t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
Dương Quốc Việt (1t)
Vũ Thị Phương Yến (3t)
509h05 28/08/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiVũ Thị Phương Yến (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Bùi Việt Anh (2t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Mai Hào Quang (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Hồng Sơn (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
609h05 29/08/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiBùi Việt Anh (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Nguyễn Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Mai Hào Quang (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đặng Chí Trung (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
709h05 04/09/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
809h05 05/09/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiVũ Đức Tuyên (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (2t)
Mai Hào Quang (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Nguyễn Như Phương (1t)
Đặng Đình Quân (1t)
Ngô Thị Thảo (3t)
909h05 11/09/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiĐào Lan Anh (2t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (2t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Mai Hào Quang (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Ngô Thành Long (1t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Bùi Việt Anh (1t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Vũ Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (3t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Vũ Thị Phương Yến (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
Nguyễn Như Phương (3t)
1009h05 12/09/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Việt Hoàng (3t)
Đào Lan Anh (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Bùi Việt Anh (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Dương Quốc Việt (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Nguyễn Như Phương (1t)
Mai Hào Quang (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Hồng Sơn (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
1109h05 18/09/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiĐỗ Quang Khải (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Bùi Việt Anh (1t)
Trần Thế Hội (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Đào Lan Anh (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
Vũ Thị Phương Yến (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Mai Hào Quang (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
1209h05 19/09/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1309h05 25/09/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiLê Thành Đạt (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Lê Tùng Hưng (2t)
Phạm Thị Diệu Hương (1t)
Ngô Thành Long (2t)
Mai Hào Quang (2t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Ngô Thị Thảo (1t)
1409h05 26/09/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiNgô Thành Long (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Mai Hào Quang (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
1509h05 02/10/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiMai Hào Quang (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Vũ Thị Phương Yến (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Vũ Thị Phương Thảo (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
Hà Thị Khánh Ly (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Bùi Việt Anh (3t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t)
Đặng Chí Trung (1t)
Nguyễn Thu Trang (3t)
1615h05 02/10/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Anh Dũng (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
1709h05 03/10/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiBùi Việt Anh (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Nguyễn Như Phương (3t)
Mai Hào Quang (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
1815h05 05/10/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Anh Dũng (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Phạm Thị Phương Mai (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
1909h05 09/10/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiBùi Việt Anh (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Trần Thế Hội (1t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Mai Hào Quang (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
2015h05 09/10/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Anh Dũng (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
2109h05 10/10/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiBùi Việt Anh (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Trần Thanh Bình (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Lê Tùng Hưng (2t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Phạm Bảo Lộc (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Mai Hào Quang (3t)
Nguyễn Như Phương (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
2215h05 12/10/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2309h05 16/10/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiBùi Việt Anh (3t)
Lê Tùng Hưng (1t)
Nguyễn Hữu Thái Dương (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Như Phương (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
Dương Quốc Việt (3t)
2415h05 16/10/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Thế Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Đoàn Thị Thùy Dương (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
2509h05 17/10/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiĐào Lan Anh (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Bùi Việt Anh (3t)
Trần Thanh Bình (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Nguyễn Như Phương (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Nguyễn Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
Vũ Thị Phương Yến (3t)
2615h05 19/10/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2709h05 23/10/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiBùi Việt Anh (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
Dương Quốc Việt (3t)
Lê Tùng Hưng (2t)
2815h05 23/10/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Huệ Trúc (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
2909h05 24/10/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiBùi Việt Anh (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (3t)
Đặng Chí Trung (3t)
Trần Thế Hội (3t)
3015h05 26/10/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3109h05 30/10/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiBùi Việt Anh (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (3t)
Dương Quốc Việt (1t)
3215h05 30/10/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Thế Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
3309h05 31/10/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
3415h05 02/11/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3509h05 06/11/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
3615h05 06/11/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Thế Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Lê Thị Mỹ Linh (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
3709h05 07/11/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
3815h05 09/11/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3909h05 13/11/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4015h05 13/11/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Thế Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
4109h05 14/11/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4215h05 16/11/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Anh Dũng (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Nguyễn Thế Anh (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
4309h05 20/11/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4415h05 20/11/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4509h05 21/11/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4615h05 23/11/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4709h05 27/11/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4815h05 27/11/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4909h05 28/11/20173A404QT2001NAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
5015h05 30/11/20173A404QT20M-QT20T-ADM32031Quản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh