SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 14/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
215h05 14/02/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoLê Thị Thu Hải (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Hoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (3t)
315h05 15/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
413h20 16/02/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Lê Thị Thu Hải (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Phạm Thị Hồng (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Nguyễn Thu Linh (4t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (4t)
512h30 17/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Hoàng Việt Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đặng Thùy Dương (3t)
Lê Thị Thu Hải (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Lê Thị Thu Huyền (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
Bùi Hoàng Vũ (3t)
Hoàng Văn Tưởng (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Lê Mạnh Thế (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
612h30 21/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiPhạm Đình Dũng (3t)
Lê Thị Thu Hải (3t)
Hoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
715h05 21/02/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Ngọc Anh (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
815h05 22/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
913h20 23/02/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
1012h30 24/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1112h30 28/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1215h05 28/02/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Phương Linh (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Hoàng Ngọc Anh (3t)
1315h05 01/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1413h20 02/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Trung Hiếu (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Hoàng Ngọc Anh (4t)
1512h30 03/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiNguyễn Văn Bắc (3t)
Hoàng Ngọc Anh (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1612h30 07/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Trần Đình Nguyên (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Bùi Hoàng Vũ (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1715h05 08/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1813h20 09/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpĐinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Ngọc Anh (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Nguyễn Trung Hiếu (4t)
Trần Đình Nguyên (4t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (1t)
1912h30 10/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2012h30 14/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Trần Mạnh Cường (3t)
Bùi Hoàng Vũ (3t)
2115h05 15/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2213h20 16/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Nguyễn Thị Lan Anh (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Phạm Thị Hồng (4t)
Trần Đình Nguyên (4t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (2t)
2312h30 17/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2412h30 21/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2515h05 22/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2613h20 23/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
2712h30 24/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2812h30 28/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Trần Đình Nguyên (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Lê Mạnh Thế (3t)
2915h05 28/03/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Ngọc Anh (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Trần Đình Nguyên (3t)
3012h30 29/03/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Ngọc Anh (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Nguyễn Mạnh Hoàng (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Nguyễn Thu Linh (3t)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (3t)
3115h05 29/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3213h20 30/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Phạm Đình Dũng (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
3312h30 31/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3412h30 04/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3515h05 04/04/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Trần Đình Nguyên (3t)
Lê Mạnh Thế (3t)
3612h30 05/04/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Ngọc Anh (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Trần Đình Nguyên (3t)
3715h05 05/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3813h20 06/04/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
3912h30 07/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4012h30 11/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Trần Đình Nguyên (3t)
4115h05 11/04/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Ngọc Anh (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Trần Đình Nguyên (3t)
4215h05 12/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4313h20 13/04/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Phạm Thị Hồng (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Phạm Đình Dũng (4t)
Nguyễn Thị Mỹ (4t)
Trần Đình Nguyên (4t)
4412h30 14/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4512h30 18/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4615h05 19/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4713h20 20/04/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpPhạm Thị Hồng (4t)
Lê Thị Thu Huyền (4t)
Nguyễn Giang Huy (4t)
Trần Đình Nguyên (4t)
Hoàng Ngọc Anh (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
4812h30 21/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4913h20 27/04/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Phạm Thị Hồng (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Trần Đình Nguyên (4t)
Phạm Đình Dũng (4t)
5012h30 02/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi