SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 14/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
215h05 14/02/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoLê Thị Thu Hải (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Hoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (3t)
312h30 15/02/20173B302VH19-DL19-TMA3Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Ngọc Anh (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Lê Thị Thu Hải (3t)
415h05 15/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
513h20 16/02/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Lê Thị Thu Hải (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Phạm Thị Hồng (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Nguyễn Thu Linh (4t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (4t)
612h30 17/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Hoàng Việt Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đặng Thùy Dương (3t)
Lê Thị Thu Hải (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Lê Thị Thu Huyền (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
Bùi Hoàng Vũ (3t)
Hoàng Văn Tưởng (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Lê Mạnh Thế (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
715h05 17/02/20173B302VH19-DL19-TMA3Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Ngọc Anh (3t)
Đặng Thùy Dương (3t)
Lê Thị Thu Hải (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
812h30 21/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiPhạm Đình Dũng (3t)
Lê Thị Thu Hải (3t)
Hoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
915h05 21/02/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Ngọc Anh (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
1012h30 22/02/20173B302VH19-DL19-TMA3Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Ngọc Anh (3t)
Lê Thị Thu Hải (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
1115h05 22/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1213h20 23/02/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
1312h30 24/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1412h30 28/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1515h05 28/02/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Phương Linh (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Hoàng Ngọc Anh (3t)
1612h30 01/03/20173B302VH19-DL19-TMA3Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Phương Linh (3t)
Hoàng Ngọc Anh (3t)
Lê Thị Thu Hải (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
1715h05 01/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1813h20 02/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Trung Hiếu (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Hoàng Ngọc Anh (4t)
1912h30 03/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiNguyễn Văn Bắc (3t)
Hoàng Ngọc Anh (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
2012h30 07/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Trần Đình Nguyên (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Bùi Hoàng Vũ (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
2115h05 07/03/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNgô Thị Xuân (3t)
Nguyễn Thị Lan Anh (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Hoàng Ngọc Anh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Trần Đình Nguyên (3t)
Lê Mạnh Thế (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
2212h30 08/03/20173B302VH19-DL19-TMA3Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHoàng Ngọc Anh (3t)
Trần Mạnh Cường (3t)
Lê Thị Thu Hải (3t)
Nguyễn Trung Hiếu (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Trần Đình Nguyên (3t)
Lê Mạnh Thế (3t)
2315h05 08/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2413h20 09/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpĐinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Ngọc Anh (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Nguyễn Trung Hiếu (4t)
Trần Đình Nguyên (4t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (1t)
2512h30 10/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2613h20 16/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Nguyễn Thị Lan Anh (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Phạm Thị Hồng (4t)
Trần Đình Nguyên (4t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (2t)
2715h05 07/04/20173B302VH19-DL19-TMA3Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2812h30 12/04/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2915h05 14/04/20173B302VH19-DL19-TMA3Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3015h05 18/04/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3112h30 19/04/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3215h05 21/04/20173B302VH19-DL19-TMA3Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3312h30 25/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3415h05 25/04/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3512h30 26/04/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3615h05 26/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3712h30 28/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3815h05 28/04/20173B302VH19-DL19-TMA3Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3912h30 02/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4015h05 02/05/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4112h30 03/05/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4215h05 03/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4312h30 05/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4415h05 05/05/20173B302VH19-DL19-TMA3Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4512h30 09/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4615h05 09/05/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4712h30 10/05/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4815h05 10/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4912h30 12/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
5015h05 12/05/20173B302VH19-DL19-TMA3Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo