Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 31/03/20233C101
Lý thuyết
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoDL2601Tâm Lý Du Khách8/8
07h55 31/03/20232B101
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngQT26M-LKinh Tế Chính Trị44/44
07h55 31/03/20233B105*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQT2401KThực Hành Kế Toán Tài Chính14/145. Thiết lập chứng từ ...
07h55 31/03/20233C103
Lý thuyết
Nguyễn Bá HùngNA26H-NA25AChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học37/37
07h55 31/03/20234C104
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangNA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 228/28
07h55 31/03/20234C303*
Lý thuyết
Vũ Anh HùngCT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý21/283.4.3. Phân tích một ...
07h55 31/03/20233C304
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongDC2401Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng7/7
07h55 31/03/20232D201
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQT26K,N-MT24,26Pháp Luât Đại Cương54/54
07h55 31/03/20233PMGV*
Lý thuyết
Đỗ Văn TuyênCT2601Lập Trình Python29/33Mảng Thực hành ...
09h50 31/03/20232B103
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngQT26K-NKinh Tế Chính Trị46/46
09h50 31/03/20232C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT25-26Luật Chính Sách Tài Nguyên & Môi Trường12/12
09h50 31/03/20232D201
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQT26M,L-DL26Pháp Luât Đại Cương53/53
13h00 31/03/20232B101
Lý thuyết
Cao Thị ThuQT24,25MQuan Hệ Công Chúng28/28
13h00 31/03/20233C101*
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA24Biên Dịch Nâng Cao10/11Mid-term test + check ...
13h00 31/03/20234C202
Lý thuyết
Phạm Thị Kim OanhQT2501KKiểm Toán Căn Bản31/31
13h00 31/03/20234C304
Lý thuyết
Nguyễn Hồng ThúyPL2501DLuật Thương Mại 12/2
13h55 31/03/2023BS2b101*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu Thị22/285.3. Khuyến mại đối v ...
13h55 31/03/20233B102*
Lý thuyết
Đặng Quang HuyNA26H-PL26Tin Học Đại Cương 224/29(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...
13h55 31/03/2023BS3B103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngQT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 229/29
13h55 31/03/20232C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị TươiMT2601Môi Trường Và Con Người5/5
13h55 31/03/20232C201
Lý thuyết
Lê Thị Thanh HươngCT2601Vật Lý Đại Cương 134/34
13h55 31/03/20233C203
Lý thuyết
Đặng Chinh HảiMT2501Hóa Lý7/7
13h55 31/03/20232C204*
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngDC2601Cơ Sở Kỹ Thuật Điện20/207.2. Tính toán mạch đ ...
13h55 31/03/20233C301
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnCT2401CQuản Trị Mạng11/11
13h55 31/03/20232C303
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcCT2501CVi Xử Lý Và Lập Trình Assembly28/28
14h55 31/03/20232B101*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu Thị26/28Đánh giá 2 CHƯƠNG 6: ...
15h50 31/03/20232C204
Lý thuyết
Lê Thị Thanh HươngDC26-MT26Vật Lý Đại Cương 125/25
15h50 31/03/20232PMGV*
Lý thuyết
Đỗ Văn TuyênCT2601Lập Trình Python25/33Thực hành ...