SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
50107h00 16/01/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
50209h50 16/01/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Trần Ngọc Hưng (1t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (1t)
Trịnh Xuân Hiệp (2t)
Bùi Ngọc Anh (2t)
50307h00 19/01/20242C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Hoàng Hữu Dương (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
50407h55 20/01/20243C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
50507h55 22/01/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
50607h00 23/01/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
50709h50 23/01/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
50807h00 26/01/20242C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTrần Văn Dũng (1t)
50907h55 27/01/20243C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐỗ Phạm Mai Phương (3t)
51007h55 29/01/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Hữu Chiến (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
Trần Ngọc Hưng (3t)
Tăng Tự Nguyên (1t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
51107h00 30/01/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTrần Thị Thanh Nhàn (3t)
51207h00 02/02/20242C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Bùi Ngọc Anh (1t)
Hoàng Hữu Dương (2t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (1t)
51307h55 03/02/20243C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Trần Ngọc Hưng (1t)
Tăng Tự Nguyên (1t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Trịnh Xuân Hiệp (1t)
51407h00 20/02/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (3t)
Trần Văn Dũng (1t)
Trịnh Xuân Hiệp (1t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
51507h00 23/02/20242C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐỗ Phạm Mai Phương (2t)
51607h55 24/02/20243C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
51707h55 26/02/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
Hoàng Hữu Dương (2t)
51807h00 27/02/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTăng Tự Nguyên (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (3t)
51907h00 01/03/20242C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Hữu Chiến (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
52007h55 02/03/20243C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (3t)
52107h00 05/03/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (3t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
Đỗ Phạm Mai Phương (1t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
52209h50 05/03/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Tăng Tự Nguyên (1t)
52307h00 08/03/20242C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐỗ Phạm Mai Phương (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
52407h55 09/03/20243C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Trần Ngọc Hưng (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
52507h55 01/04/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMẫn Đức Hoàng (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Trần Văn Dũng (1t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Bùi Ngọc Anh (1t)
52607h00 02/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
52708h55 02/04/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (3t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
52807h55 06/04/20243C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Tăng Tự Nguyên (1t)
52907h55 08/04/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTrần Thị Thanh Nhàn (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Trần Ngọc Hưng (3t)
53007h00 09/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMẫn Đức Hoàng (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
Trần Ngọc Hưng (2t)
53108h55 09/04/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
53207h55 13/04/20243C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
Nguyễn Hữu Chiến (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Trần Ngọc Hưng (3t)
Tăng Tự Nguyên (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
53307h55 20/04/20243C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTrần Thị Thanh Nhàn (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Trần Văn Dũng (1t)
Nguyễn Hữu Chiến (1t)
53407h55 22/04/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
53507h55 29/04/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
53607h00 30/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo