SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
35109h50 17/01/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương
35207h00 18/01/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
35307h00 19/01/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương
35409h50 24/01/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
35507h00 25/01/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
35607h00 26/01/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Minh Chính (3t)
Bùi Thị Linh (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Trần Phương Minh (3t)
Nguyễn Quang Minh (3t)
Trần Thị Thuỳ (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
35709h50 31/01/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương
35807h00 01/02/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
35907h00 02/02/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
36009h50 21/02/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
36107h00 22/02/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh HươngNguyễn Minh Chính (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
36207h00 23/02/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
36309h50 28/02/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
Nguyễn Minh Chính (2t)
36407h00 29/02/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
36507h00 01/03/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
36609h50 06/03/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
36707h00 07/03/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh Hương
36807h00 08/03/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
36907h00 02/05/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh Hương
37007h00 09/05/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh Hương