Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Đoàn Phong1971017002Điện - Điện tử

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC2301Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng87585
2DC2401Máy Điện77582
3DC2401Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp163030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 14/02/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
208h55 14/02/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
307h00 15/02/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
407h00 16/02/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
507h00 17/02/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
607h00 21/02/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
708h55 21/02/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
807h00 22/02/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
907h00 23/02/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1007h00 24/02/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1107h00 28/02/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1208h55 28/02/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1307h00 01/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1407h00 02/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1507h00 03/03/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1607h00 07/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
1708h55 07/03/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
1807h00 08/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1907h00 09/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
2007h00 10/03/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
2107h00 14/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
2208h55 14/03/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
2307h00 15/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
2407h00 16/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
2507h00 17/03/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
2607h00 21/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
2708h55 21/03/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
2807h00 22/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
2907h00 23/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3007h00 24/03/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
3107h00 28/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
3208h55 28/03/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
3307h00 29/03/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
3407h00 30/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
3507h00 31/03/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3607h00 04/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3708h55 04/04/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3807h00 05/04/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
3907h00 06/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
4007h00 07/04/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
4107h00 11/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4208h55 11/04/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4307h00 12/04/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
4407h00 13/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
4507h00 14/04/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
4607h00 15/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
4709h50 15/04/2022C3022DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
4807h00 18/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4908h55 18/04/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
5007h00 19/04/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
5107h00 20/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
5207h00 21/04/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
5307h00 22/04/2022C1023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
5409h50 22/04/2022c2042DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongBị hủy
5510h45 22/04/2022C2042DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
5607h00 25/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
5708h55 25/04/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
5807h00 26/04/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
5907h00 27/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
6007h00 28/04/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
6107h00 29/04/2022C1043DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
6210h45 29/04/2022C1042DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
6307h00 02/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
6408h55 02/05/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
6507h00 03/05/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
6607h00 04/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
6707h00 05/05/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
6807h00 09/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
6908h55 09/05/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
7007h00 10/05/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
7107h00 11/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
7210h45 11/05/2022C1042DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
7307h00 12/05/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
7407h00 13/05/2022C1042DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
7509h50 13/05/2022C1042DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
7607h00 16/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
7708h55 16/05/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
7807h00 17/05/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
7913h55 17/05/2022C1043DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐang chờ
8007h00 18/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
8109h50 18/05/2022C3022DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
8207h00 19/05/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
8307h00 20/05/2022C1042DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
8409h50 20/05/2022C3022DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
8507h00 23/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
8608h55 23/05/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
8707h00 24/05/2022C3022DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
8813h55 24/05/2022C1043DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
8907h00 25/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
9007h00 26/05/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
9109h50 27/05/2022C2032DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
9213h55 27/05/2022c1042DC2401
Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành