Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
(thỉnh Giảng)nguyễn Thị Minh Nguyệt07050009Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái