Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Thu Hương1971024026Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA24Viết 3194545
2DC-DL25Anh Văn Cơ Sở 1447575

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 26/08/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 1: ...Đã hoàn thành
207h00 27/08/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: Sentences (co ...Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
307h00 02/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngĐược chấp nhận
407h00 03/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngĐược chấp nhận
507h00 09/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: Sentences (co ...Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
607h00 10/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Sentence prob ...Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
707h00 16/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Sentence prob ...Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
807h00 17/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Expanding the ...Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
913h55 17/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Punctuation ...Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
1007h00 23/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Punctuation ( ...Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Đã hoàn thành
1107h00 24/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Structure of ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
1213h00 27/09/2021C3013DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction: Saying ...Đã hoàn thành
1313h00 28/09/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: My Network ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Đỗ Văn Minh (2t)
Đã hoàn thành
1407h00 30/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Structure of ...Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
1513h00 30/09/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: My Network (c ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Đỗ Văn Minh (2t)
Đã hoàn thành
1607h00 01/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Structure of ...Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
1713h00 01/10/2021C1043NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Practicing th ...Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
1813h00 04/10/2021C3013DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: My Network (c ...Bùi Tuấn Khanh (3t)
Đã hoàn thành
1913h00 05/10/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 1: Get rea ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Đã hoàn thành
2007h00 07/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Practicing th ...Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
2113h00 07/10/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Free time (co ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Đỗ Văn Minh (2t)
Đã hoàn thành
2207h00 08/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngĐược chấp nhận
2313h00 11/10/2021C3013DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Free time (co ...Bùi Tuấn Khanh (3t)
Đã hoàn thành
2413h00 12/10/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 2: Languag ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Đã hoàn thành
2514h55 12/10/2021C1023NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Supporting se ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2607h00 14/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Supporting se ...Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Nguyễn Tùng Dương (2t)
Đã hoàn thành
2713h00 14/10/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngProgress test 1 ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Đã hoàn thành
2807h00 15/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngĐược chấp nhận
2913h00 18/10/2021C3013DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngProgress test 1 (cont ...Lưu Quang Đức (3t)
Bùi Tuấn Khanh (3t)
Nguyễn Tiến Mạnh (3t)
Đã hoàn thành
3013h00 19/10/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: School life ( ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Đã hoàn thành
3107h00 21/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 2 U ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
3213h00 21/10/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: School life ( ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Đã hoàn thành
3313h00 25/10/2021C3013DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check: Get ready ...Bùi Tuấn Khanh (3t)
Đã hoàn thành
3413h00 26/10/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Time to party ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Đã hoàn thành
3507h00 28/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Coherence (co ...Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Nguyễn Tùng Dương (2t)
Đã hoàn thành
3608h55 28/10/2021C3013DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Time to party ...Bùi Tuấn Khanh (3t)
Đã hoàn thành
3713h00 28/10/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 4: Languag ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Đã hoàn thành
3813h00 01/11/2021C3013DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngProgress test 2 ...Bùi Tuấn Khanh (3t)
Phạm Thái Phúc (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Phùng Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
3913h00 02/11/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Wild! ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Đã hoàn thành
4007h00 04/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Coherence (co ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
4108h55 04/11/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Wild! (cont.) ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Nguyễn Tiến Mạnh (2t)
Đã hoàn thành
4213h00 04/11/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Wild! (cont.) ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Nguyễn Tiến Mạnh (2t)
Đã hoàn thành
4313h00 08/11/2021C3013DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 5: Get rea ...Nguyễn Trung Đức (3t)
Phùng Quang Huy (3t)
Nguyễn Tiến Mạnh (3t)
Đỗ Văn Minh (3t)
Phạm Thái Phúc (3t)
Bùi Tuấn Khanh (3t)
Đã hoàn thành
4413h00 09/11/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Out and about ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Nguyễn Tiến Mạnh (2t)
Đã hoàn thành
4507h00 11/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Coherence (co ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
4613h00 11/11/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Out and about ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Nguyễn Tiến Mạnh (2t)
Đã hoàn thành
4713h00 15/11/2021C3013DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 6: Languag ...Bùi Tuấn Khanh (3t)
Nguyễn Tiến Mạnh (3t)
Đã hoàn thành
4813h00 16/11/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: World famous ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Nguyễn Tiến Mạnh (2t)
Đã hoàn thành
4907h00 18/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Types of supp ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
5013h00 18/11/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: World famous ...Lưu Quang Đức (2t)
Bùi Tuấn Khanh (2t)
Nguyễn Tiến Mạnh (2t)
Trịnh Minh Phương (2t)
Đã hoàn thành
5113h00 22/11/2021C3013DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: World famous ...Nguyễn Tiến Mạnh (3t)
Bùi Tuấn Khanh (3t)
Đã hoàn thành
5213h00 23/11/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 7: Get rea ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Nguyễn Tiến Mạnh (2t)
Đã hoàn thành
5307h00 25/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Types of supp ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
5413h00 25/11/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: On the menu ( ...Nguyễn Văn Chiến (2t)
Bùi Tuấn Khanh (2t)
Nguyễn Tiến Mạnh (2t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Nguyễn Văn Hồng Việt (2t)
Đã hoàn thành
5513h00 29/11/2021C3013DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: On the menu ( ...Bùi Tuấn Khanh (3t)
Nguyễn Tiến Mạnh (3t)
Đã hoàn thành
5613h00 30/11/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 3: Languag ...Bùi Tuấn Khanh (2t)
Nguyễn Tiến Mạnh (2t)
Đã hoàn thành
5707h00 02/12/2021C1021NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngReview section and te ...Nguyễn Tùng Dương (1t)
Nguyễn Duy Hiếu (1t)
Trần Thị Thúy Ngân (1t)
Phạm Đức Sơn (1t)
Đã hoàn thành
5813h00 02/12/2021C3012DC-DL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HươngRevision + Progress T ...Nguyễn Văn Hồng Việt (2t)
Nguyễn Tiến Mạnh (2t)
Bùi Tuấn Khanh (2t)
Đã hoàn thành