Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2201KKế Toán Tài Chính 2819051vietnamse

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Phạm Văn TưởngD201Lý thuyết3231Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Trần Ngân Mỹ1812401023QT2201K
10.0%
90.0%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

9.2. Kế toán nợ phải trả
9.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

Lịch trình kế hoạch

Tuần

Thứ, ngày

Kế hoạch

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần 01

Từ 19/8/19                    Đến 25/8/19

Giới thiệu học phần

1

 

Chương 8:Kế toán thành phẩm, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 

 

8.1. Một số vấn đề chung

1

 

8.2. Kế toán thành phẩm và giá vốn

4

 

Tuần 02

Từ 26/8/19

Đến 01/9/19

8.2 Kế toán thành phẩm và giá vốn

2

 

8.3. Kế toán tiêu thụ

4

 

Tuần 03

Từ 02/9/19

Đến 08/9/19

8.3. Kế toán tiêu thụ

6

 

 

 

 

Tuần 04

Từ 09/9/19

đến 15/9/19

8.3. Kế toán tiêu thụ

6

 

 

 

 

Tuần 05

Từ 16/9/19

đến 22/9/19

8.3. Kế toán tiêu thụ

5

 

8.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

1

 

Tuần 06

Từ 23/9/19

Đến 29/9/19

8.5. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

1

 

8.6. Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác

1

 

8.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

3

 

 ĐG1: Đánh giá khả năng sinh viên nhận biết chứng từ và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến phần hành kế toán.

 

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN

 

 

9.1. Một số vấn đề chung về kế toán nguồn vốn

1

 

Tuần

Thứ, ngày

Kế hoạch

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần 07

Từ 30/9/19

Đến 06/10/19

9.2. Kế toán nợ phải trả

6

 

 

 

 

Tuần 08

Từ 07/10/19

đến 13/10/19

9.2. Kế toán nợ phải trả

4

 

9.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

2

 

Tuần 09

Từ 14/10/19

đến 20/10/19

9.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

6

 

 

 

 

Tuần 10

Từ 21/10/19 đến 27/10/19

 

ĐG2: Đánh giá khả năng sinh viên thiết kế sơ đồ hạch toán tổng hợp dạng chữ T theo phần hành kế toán.

 

 

9.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

1

 

CHƯƠNG 10: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 

10. 1 Một số vấn đề chung

2

 

10.2. Bảng cân đối kế toán

3

 

Tuần 11

Từ 28/10/19

đến 03/11/19

 

10.2. Bảng cân đối kế toán

5

 

10.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1

 

Tuần 12

Từ 04/11/19

đến 10/11/19

10.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

5

 

10.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1

 

Tuần 13

Từ 11/11/19   

Đến 17/11/19

10.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4

 

10.5. Thuyết minh báo cáo tài chính

2

 

Tuần 14

Từ 18/11/19   

Đến 24/11/19

10.5. Thuyết minh báo cáo tài chính

3

 

ĐG3: Đánh giá khả năng lập các Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp.