Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Văn Hiến2212305001MT260107/09/2004NamTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1MT2601Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường Nguyễn Thị Tươi400
2MT2601An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Nguyễn Đại An400
3MT2601Quản Lý Tài Nguyên Nguyễn Thị Tươi400
4MT2601Khoa Học Đất Trần Anh Tuấn400
5MT2601Cấp Thoát Nước Trần Anh Tuấn400
6MT2601Phân Tích Môi Trường400
7MT2601Bóng Đá400
8MT2601Tư Tưởng Hồ Chí Minh400
9MT2601Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt400
10MT2601Giáo Dục Quốc Phòng400
11MT2601Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn400
12DC26-MT26Bóng Đá Ngô Quốc Hưng1800
13DL25,26-MT26-PL26Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nhật2600
14MT25-26Phân Tích Môi Trường Nguyễn Thị Kim Dung1000
15MT25-26Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt Trần Anh Tuấn1000
16MT25-26Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn Nguyễn Thị Tươi1000

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h55 17/01/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
207h00 19/01/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh Tuấn
307h00 20/01/2024C2045MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị Tươi
413h00 20/01/2024C2045MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh Tuấn
507h00 21/01/2024B1025MT2601
Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi
613h55 24/01/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
707h00 26/01/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh Tuấn
807h00 27/01/2024C2045MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị Tươi
913h00 27/01/2024C2045MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh Tuấn
1007h00 28/01/2024B1025MT2601
Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi
1113h55 31/01/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1207h00 02/02/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh Tuấn
1307h00 03/02/2024C2045MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị Tươi
1413h00 03/02/2024C2045MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh Tuấn
1513h55 21/02/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1607h00 23/02/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh Tuấn
1707h00 24/02/2024B1025MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị Tươi
1813h00 24/02/2024B1025MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh Tuấn
1907h00 25/02/2024B1025MT2601
Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi
2013h55 28/02/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2107h00 01/03/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh Tuấn
2207h00 02/03/2024B1025MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị Tươi
2313h00 02/03/2024B1025MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh Tuấn
2407h00 03/03/2024B1025MT2601
Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi
2513h55 06/03/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2607h00 08/03/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh Tuấn
2707h00 09/03/2024B1025MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị Tươi
2813h00 09/03/2024B1025MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh Tuấn
2913h55 03/04/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3007h00 05/04/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại An
3113h00 05/04/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh Tuấn
3207h00 06/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
3313h00 06/04/2024B1025MT25-26
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungMở đầu Chương 1: Chỉ ...
3407h00 07/04/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị Tươi
3513h55 10/04/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3607h00 12/04/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại An
3713h00 12/04/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh Tuấn
3807h00 13/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
3913h00 13/04/2024B1025MT25-26
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.1.2. Phương pháp hó ...
4007h00 14/04/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị Tươi
4113h55 17/04/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4207h00 19/04/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại An
4313h00 19/04/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh Tuấn
4407h00 20/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
4513h00 20/04/2024B1025MT25-26
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2.3. Phương pháp ph ...
4607h00 21/04/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị Tươi
4713h55 24/04/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4807h00 26/04/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại An
4913h00 26/04/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh Tuấn
5007h00 27/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
5113h00 27/04/2024B1025MT25-26
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.3.2. xác định CO 2. ...
5207h00 28/04/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị Tươi
5313h55 01/05/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5407h00 03/05/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại An
5513h00 03/05/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh Tuấn
5607h00 04/05/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
5713h00 04/05/2024B1025MT25-26
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.5. Phân tích một số ...
5807h00 05/05/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị Tươi
5913h55 08/05/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6007h00 10/05/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại An
6113h00 10/05/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh Tuấn
6207h00 11/05/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
6313h00 11/05/2024B1025MT25-26
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungThực hành Đánh giá 1 ...