Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Thanh Nhàn1412401162QT1803K05/08/1996NữTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2001Tin Học đại Cương 2 Đặng Quang Huy3167

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
112h30 17/01/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft E ...Nguyễn Thị Vân Anh (3t, true)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Lê Anh Trung (3t, false)
212h30 24/01/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.2.Quản l ...Trần Duy Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Kim Anh (3t, true)
Nguyễn Thị Vân Anh (3t, true)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Trần Thị Phương Thảo (3t, true)
312h30 31/01/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.3.Định d ...Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Trần Duy Anh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Đỗ Thị Thùy Nhi (3t, false)
Lương Thị Thảo (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Nguyễn Thế Việt (3t, false)
412h30 07/02/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.4.Công t ...Đỗ Thị Thùy Nhi (3t, true)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Trần Duy Anh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (3t, true)
Trần Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Nguyễn Thế Việt (3t, false)
512h30 28/02/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy4.5.Các Hàm trong Exc ...Lương Thị Thảo (3t, true)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Nguyễn Thị Kim Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Vân Anh (3t, false)
Lưu Thị Trà My (3t, false)
Nguyễn Văn Nam (3t, false)
Trần Thị Phương Thảo (3t, false)
Lê Anh Trung (3t, false)
Phạm Văn Vũ (3t, true)
Đỗ Thị Như Mai (3t, true)
612h30 07/03/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy4.5.(Tiếp...) 3-Hàm V ...Nguyễn Thị Vân Anh (3t, true)
Bùi Thị Minh Ngọc (3t, true)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Nguyễn Văn Nam (3t, true)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (3t, false)
Đỗ Thị Thùy Nhi (3t, false)
Lương Thị Thảo (3t, true)
Lê Anh Trung (3t, false)
712h30 14/03/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Hàm tính ...Đỗ Thị Ánh (3t, true)
Phạm Đức Hiếu (3t, true)
Trần Văn Tới (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Nguyễn Thị Kim Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Nam (3t, false)
Bùi Thị Phương (3t, true)
Lương Thị Thảo (3t, true)
812h30 21/03/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Hàm tính ...Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Lương Thị Thảo (3t, true)
Nguyễn Thị Vân Anh (3t, true)
Đinh Kim Cúc (3t, false)
Phạm Đức Hiếu (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Nguyễn Thế Việt (3t, false)
912h30 28/03/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.6.Sắp x ...Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Nguyễn Văn Nam (3t, true)
Đỗ Thị Thùy Nhi (3t, false)
Lê Anh Trung (3t, true)
Nguyễn Thế Việt (3t, false)
Phạm Văn Vũ (3t, true)
1012h30 04/04/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.7.Thống ...Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Nguyễn Thế Việt (3t, false)
1112h30 11/04/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.8.Biểu ...Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Nguyễn Thế Việt (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
1212h30 18/04/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 6: Microsoft O ...Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Nguyễn Thế Việt (3t, false)
1312h30 25/04/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy
1412h30 02/05/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.3. Chèn ...Trần Văn Tới (3t, false)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Nguyễn Thế Việt (3t, false)
1512h30 09/05/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.6. Hoàn ...Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Nguyễn Thế Việt (3t, false)
Lương Thị Thảo (3t, false)
Phạm Đức Hiếu (1t, false)
Nguyễn Thị Vân Anh (1t, false)
Đỗ Thị Ánh (1t, false)
1612h30 16/05/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Kiểm tra M ...Thân Hồng Đức (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Nguyễn Thế Việt (3t, false)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Nguyễn Thị Vân Anh (3t, false)