Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Trần Thị Ngọc Liên98020012Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA25Phân Tích Diễn Ngôn311030
2NA25Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao311545
3NA2501ANgữ Dụng Học172530
4NA2601APhiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản82848

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 16/01/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênIntroduction ...Trần Đức Phúc (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Đã hoàn thành
207h00 17/01/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênIntroduction to Pragm ...Đã hoàn thành
307h00 18/01/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênGiới thiệu học phần v ...Đã hoàn thành
409h50 18/01/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênIntroduction to DA ...Đã hoàn thành
508h55 23/01/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 1 ...Trần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
607h00 24/01/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênDeixis ...Đã hoàn thành
707h00 25/01/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênBài 1: Take note và t ...Được chấp nhận
809h50 25/01/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liênu1_What is discourse ...Được chấp nhận
908h55 30/01/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 2 - Note-taking ...Lục Anh Tú (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Đã hoàn thành
1007h00 31/01/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênPractice Exercise and ...Đã hoàn thành
1107h00 01/02/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênKỹ thuật phiên dịch- ...Được chấp nhận
1209h50 01/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU2_Discourse analysis ...Được chấp nhận
1308h55 20/02/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 3: Economic news ...Trần Đức Phúc (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Đã hoàn thành
1407h00 21/02/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênCooperative principle ...Được chấp nhận
1507h00 22/02/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênSử dụng từ vựng hiệu ...Nguyễn Văn Cường (1t)
Nguyễn Thị Diễm (1t)
Phan Đức Duy (1t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t)
Được chấp nhận
1609h50 22/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU2_Discourse analysis ...Nguyễn Thị Diễm (1t)
Nguyễn Văn Cường (1t)
Được chấp nhận
1708h55 27/02/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 4 ...Trần Đức Phúc (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Đã hoàn thành
1807h00 28/02/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênTrần Thị Thảo (3t)
Phan Đức Duy (3t)
Nguyễn Nhật Minh (3t)
Đã hoàn thành
1907h00 29/02/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhân tích diễn ngôn P ...Được chấp nhận
2009h50 29/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU3_Discourse analysis ...Được chấp nhận
2108h55 05/03/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 5 ...Trần Đức Phúc (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Đã hoàn thành
2207h00 06/03/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênReference and Inferen ...Phan Đức Duy (1t)
Đã hoàn thành
2307h00 07/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhân tích diễn ngôn P ...Nguyễn Văn Cường (3t)
Được chấp nhận
2409h50 07/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU3_Discourse analysis ...Được chấp nhận
2507h55 12/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênPresupposition and en ...Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Trần Thị Thảo (2t)
Trịnh Đình Tuấn (2t)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t)
Đã hoàn thành
2609h50 12/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU4_Discourse analysis ...Nguyễn Thị Diễm (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Trần Ngọc Quỳnh (2t)
Trần Thị Thảo (2t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t)
Đã hoàn thành
2707h00 14/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Nguyễn Thị Diễm (2t)
Đã hoàn thành
2809h50 14/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênEntailment and Exerci ...Đã hoàn thành
2907h55 15/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU4_Discourse analysis ...Phan Đức Duy (1t)
Trịnh Đình Tuấn (1t)
Nguyễn Thu Yến (1t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t)
Đã hoàn thành
3007h55 19/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênCooperation and impli ...Đã hoàn thành
3109h50 19/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU5_Written Discourse ...Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (1t)
Nguyễn Tiến Dũng (1t)
Nguyễn Thị Diễm (1t)
Nguyễn Gia Long (1t)
Phạm Thị Ngát (1t)
Đã hoàn thành
3207h00 21/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Phan Đức Duy (1t)
Nguyễn Thùy Dương (1t)
Phùng Quang Khải (1t)
Đào Thanh Nhung (1t)
Trần Ngọc Quỳnh (1t)
Đặng Anh Thư (1t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t)
Trịnh Đình Tuấn (1t)
Đã hoàn thành
3309h50 21/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênSpeech acts ...Đã hoàn thành
3407h55 22/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU5_Written Discourse ...Được chấp nhận
3507h55 26/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênPoliteness ...Đã hoàn thành
3609h50 26/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU6_Discourse Markers ...Được chấp nhận
3707h00 28/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Được chấp nhận
3809h50 28/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênConversation and pref ...Được chấp nhận
3907h55 29/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU7_The application of ...Được chấp nhận
4008h55 02/04/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 6: English-Vietn ...Lục Anh Tú (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
4107h00 03/04/2024C1012NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 7_Vietnamese-Eng ...Đã hoàn thành
4207h00 04/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Đã hoàn thành
4308h55 09/04/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênUnit 8_English-Vietna ...Đã hoàn thành
4407h00 10/04/2024C1012NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênTrần Đức Phúc (2t)
Lục Anh Tú (2t)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t)
Đã hoàn thành
4507h00 11/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Nguyễn Văn Cường (3t)
Phan Đức Duy (1t)
Nguyễn Tiến Dũng (1t)
Trịnh Đình Tuấn (1t)
Nguyễn Thu Yến (1t)
Đã hoàn thành
4608h55 16/04/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênĐược chấp nhận
4707h00 17/04/2024C1012NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênĐược chấp nhận
4807h00 18/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Được chấp nhận
4908h55 23/04/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênĐược chấp nhận
5007h00 24/04/2024C1012NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênĐược chấp nhận
5107h00 25/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênNote-Taking revision ...Được chấp nhận
5208h55 30/04/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênĐược chấp nhận
5307h00 01/05/2024C1012NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênĐược chấp nhận
5407h00 02/05/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênRevision 1 ...Được chấp nhận
5508h55 07/05/2024C1013NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênĐược chấp nhận
5607h00 08/05/2024C1012NA2601A
Phiên Dịch Tiếng Anh Cơ Bản
Trần Thị Ngọc LiênĐược chấp nhận
5707h00 09/05/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênTests ...Được chấp nhận