Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC-MT25Anh Văn Cơ Sở 20710

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Thu HươngC304Lý thuyết2370Nghỉ dạyĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú

Nội dung buổi học

Lịch trình kế hoạch

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐH QL & CN HẢI PHÒNG

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số tuần: 15…………………………......

Số tiết LT: …………………………..

Số tiết TL, BT: ……………………...

Số tiết TN,TH,TT,TKMH: ………….

Tổng số tiết: 75……………………...

 

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn học: Anh văn cơ sở 2………………………...

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương………………

Lớp: ENG31052 ( ĐC-MT25)

Học kỳ: II… Năm học: 2021 – 2022

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG

Thời gian thực hiện

(Sáng/Chiều/ Thứ)

Ghi chương, mục cụ thể và hình thức giảng dạy
(LT, TL, BT, TN, TH, TT. TKMH …)

Số tiết

Tuần I

Từ 14/02/22

Đến 19/02/22

Introduction

Unit 1: The real you

 3

Unit 1: The real you ( cont.)

2

 

Tuần II

Từ 21/02/22

Đến 26/02/22

Unit 1: The real you ( cont.)

 3

 

Unit 1: The real you ( cont.)

Self check 1 + Get ready for your exam

2

 

Tuần III

Từ 28/02/22

Đến 05/3/22

 Self check 1 + Get ready for your exam

Unit 2: Winning and losing

 3

 

Unit 2: Winning and losing (cont.)

2

 

Tuần IV

Từ 07/03/22

Đến 12/03/22

 Unit 2: Winning and losing (cont.)

 3

 

Unit 2: Winning and losing (cont.)

2

 

Tuần V

Từ 14/03/22

Đến 19/03/22

Unit 2: Winning and losing (cont.)

Self check 2 + Language review + Skills round up

3

 

Self check 2 + Language review + Skills round up(cont.)

Progress test 1

2

 

Tuần VI

Từ 21/03/22

Đến 26/03/22

Progress test 1 correction

Unit 3: Town and country

3

 

Unit 3: Town and country (cont.)

2

 

Tuần VII

Từ 28/03/22

Đến 02/04/22

Unit 3: Town and country (cont.)

3

 

Unit 3: Town and country (cont.)

2

 

Tuần VIII

Từ 04/04/22

Đến 09/04/22

Unit 3: Town and country (cont.)

Self check 3 + Language review + Skills round up

3

 

Self check 3 + Language review + Skills round up (cont.)

Unit 4: In the spotlight

2

 

Tuần IX

Từ 11/04/22

Đến 16/04/22

Unit 4: In the spotlight (cont.)

3

 

Unit 4: In the spotlight (cont.)

2

 

Tuần X

Từ 18/04/22

Đến 23/04/22

Unit 4: In the spotlight (cont.)

3

 

Self check 4 + Get ready for your exam

2

 

Tuần XI

Từ 25/04/22

Đến 30/04/22

Self check 4 + Get ready for your exam (cont.)

Progress test 2

3

 

Progress Test 2 correction

Unit 5: Gifts

2

 

Tuần XII

Từ 02/05/22

Đến 07/05/22

Unit 5: Gifts (cont.)

3

 

Unit 5: Gifts (cont.)

2

 

Tuần XIII

Từ 09/05/22

Đến 14/05/22

Unit 5: Gifts (cont.)

3

 

Self check 5 + Get ready for your exam

2

 

Tuần XIV

Từ 16/05/22

Đến 21/05/22

Self check 5 + Get ready for your exam (cont.)

Progress test 3

3

 

Progress test 3 correction  + Revision

2

 

Tuần XV

Từ 23/05/22

Đến 28/05/22

Revision (cont.)

3

 

Revision (cont.)

2

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết, TL: Thảo luận, BT: Bài tập, TN: Thí nghiệm, TH: Thực hành,
TT: Thực tế, thực tập, TKMH: Thiết kế môn học.

Lưu: Giảng viên, Khoa/Bộ môn, Ban Thanh tra, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

 

                                                            Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2022

                   TM. KHOA/BỘ MÔN                                                                                                    GIẢNG VIÊN               

 

 

                     TS. Trần Thị Ngọc Liên                          Nguyễn Thị Thu Hương

                                            

                       Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

                  Xác nhận đã hoàn thành LTGD

 

 

     ……………………………………………………