Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA26Viết Tiếng Anh 3303030

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Thu HươngC101Lý thuyết2350Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú

Nội dung buổi học

Unit 1: Introduction to paragraphs
Unit 2: Five elements of good writing

Lịch trình kế hoạch

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐH QL & CN HẢI PHÒNG

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số tuần: 12…………………………......

Số tiết LT: …………………………..

Số tiết TL, BT: ……………………...

Số tiết TN,TH,TT,TKMH: ………….

Tổng số tiết: 30……………………...

 

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn học: Viết 2

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Lớp: WRI32023 - NA26

Học kỳ: II                                Năm học: 2023 – 2024

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG

Thời gian thực hiện

(Sáng/Chiều/ Thứ)

Ghi chương, mục cụ thể và hình thức giảng dạy
(LT, TL, BT, TN, TH, TT. TKMH …)

Số tiết

Tuần I

Từ 15/01/24

Đến 20/01/24

Unit 1: Introduction to paragraphs

Unit 2: Five elements of good writing

 

3

 

Tuần II

Từ 22/01/24

Đến 27/01/24

Unit 2: Five elements of good writing  ( cont.)

Unit 3: Types of paragraphs

 

3

 

Tuần III

Từ 29/01/24

Đến 03/02/24

Unit 3: Types of paragraphs ( cont.)

Unit 4: Descriptive essays: Moving from paragraph to essay

 

3

 

Tuần IV

Từ 19/02/24

Đến 24/02/24

Unit 4: Descriptive essays: Moving from paragraph to essay  ( cont.)

3

 

Tuần V

Từ 26/02/24

Đến 02/03/24

Test 1

Unit 5: Comparison essays

3

 

Tuần VI

Từ 04/03/24

Đến 09/03/24

Unit 5: Comparison essays  ( cont.)

3

 

Tuần VII

Từ 01/04/24

Đến 06/04/24

Unit 6: Cause and effect essays

2

 

Tuần VIII

Từ 08/04/24

Đến 13/04/24

Unit 6: Cause and effect essays (cont.)

 

2

 

Tuần IX

Từ 15/04/24

Đến 20/04/24

Unit 7: Classification essays

 

2

 

Tuần X

Từ 22/04/24

Đến 27/04/24

Unit 7: Classification essays (cont.)

2

 

Tuần XI

Từ 29/04/24

Đến 04/05/24

Revision

2

 

Tuần XII

Từ 06/05/24

Đến 11/05/24

Test 2

2

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết, TL: Thảo luận, BT: Bài tập, TN: Thí nghiệm, TH: Thực hành,
TT: Thực tế, thực tập, TKMH: Thiết kế môn học.

Lưu: Giảng viên, Khoa/Bộ môn, Ban Thanh tra, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

 

                                                                     Hải Phòng, ngày 12  tháng 01 năm 2024

                   TM. KHOA/BỘ MÔN                                                                                                    GIẢNG VIÊN               

 

 

                     TS. Trần Thị Ngọc Liên                          Nguyễn Thị Thu Hương

                                            

                       Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

                  Xác nhận đã hoàn thành LTGD

 

 

     ……………………………………………………