Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Đoàn Phong1971017002Điện - Điện tử

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC2501Trang Bị Điện 222030
2DC2501Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng22045
3DC2601Cơ Sở Truyền Động Điện14030
4DC2601Máy Điện14048

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 15/01/2024B1023DC2601
Cơ Sở Truyền Động Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
207h00 16/01/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
308h55 16/01/2024B2013DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
407h00 19/01/2024B1022DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
508h55 19/01/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
607h00 22/01/2024B1023DC2601
Cơ Sở Truyền Động Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
707h00 23/01/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
808h55 23/01/2024B2013DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
907h00 26/01/2024B1022DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
1008h55 26/01/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
1107h00 29/01/2024B1023DC2601
Cơ Sở Truyền Động Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
1207h00 30/01/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
1308h55 30/01/2024B2013DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
1407h00 02/02/2024B1022DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
1508h55 02/02/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
1607h00 19/02/2024B1023DC2601
Cơ Sở Truyền Động Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
1707h00 20/02/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
1808h55 20/02/2024B2013DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
1907h00 23/02/2024B1022DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
2008h55 23/02/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
2107h00 26/02/2024B1023DC2601
Cơ Sở Truyền Động Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
2207h00 27/02/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
2308h55 27/02/2024B2013DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
2407h00 01/03/2024B1022DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
2508h55 01/03/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
2607h00 04/03/2024B1023DC2601
Cơ Sở Truyền Động Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
2707h00 05/03/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
2808h55 05/03/2024B2013DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
2907h00 08/03/2024B1022DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3008h55 08/03/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3107h00 12/03/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3208h55 15/03/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3307h00 19/03/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3408h55 22/03/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3507h00 26/03/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3608h55 29/03/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3707h00 01/04/2024B1023DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3809h50 01/04/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
3907h00 05/04/2024B1022DC2601
Cơ Sở Truyền Động Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4008h55 05/04/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4107h00 08/04/2024B1023DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4209h50 08/04/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4307h00 12/04/2024B1022DC2601
Cơ Sở Truyền Động Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4408h55 12/04/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4507h00 15/04/2024B1023DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4609h50 15/04/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4707h00 19/04/2024B1022DC2601
Cơ Sở Truyền Động Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4808h55 19/04/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
4907h00 22/04/2024B1023DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
5009h50 22/04/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
5107h00 26/04/2024B1022DC2601
Cơ Sở Truyền Động Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
5208h55 26/04/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
5307h00 29/04/2024B1023DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
5409h50 29/04/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
5507h00 03/05/2024B1022DC2601
Cơ Sở Truyền Động Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
5608h55 03/05/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
5707h00 06/05/2024B1023DC2601
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
5809h50 06/05/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
5907h00 10/05/2024B1022DC2601
Cơ Sở Truyền Động Điện
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận
6008h55 10/05/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐược chấp nhận