Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA23Viết 4453829

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Thu HươngB103Lý thuyết3260Bình thườngĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú

Nội dung buổi học

Revision and Test 3
Unit 15: Quotation

Lịch trình kế hoạch

ISO9001:2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐH QL&CN HẢI PHÒNG

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số tuần: 15…………………………......

Số tiết LT: …………………………..

Số tiết TL, BT: ……………………...

Số tiết TN,TH,TT,TKMH: ………….

Tổng số tiết: 45 tiết………………...

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn học: Viết 4

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Lớp: WRI32034 - NA23

Học kỳ: II                                      Năm học: 2020 – 2021

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG

Thời gian thực hiện

(Sáng/Chiều/ Thứ)

Ghi chương, mục cụ thể và hình thức giảng dạy
(LT, TL, BT, TN, TH, TT. TKMH …)

Số tiết

Tuần I

Từ 25/ 01/21

đến 29/01/21

Introduction

Unit 10: Paragraph of Narration

3

 

Tuần II

Từ 01/02/21

đến 05/02/21

Unit 11: Paragraph of Description

Describing places

Further Practice (Self-study)

3

 

Tuần III

Từ 01/03/21

đến 05/03/21

Unit 11(cont): Describing objects
Revision and Test 1

3

 

Tuần IV

Từ 8/03/21

đến 12/03/21

Unit 11 (cont): Describing processes

3

 

Tuần V

Từ 15/03/21

đến 19/03/21

Unit 12: Comparing and Contrasting

3

 

Tuần VI

Từ 22/03/21

đến 26/03/21

Unit 12 (cont): Comparing and Contrasting

3

 

Tuần VII

Từ 29/03/21

đến 02/04/21

Unit 13: Cause and Effect analysis

3

 

Tuần VIII

Từ 05/04/21

đến 09/04/21

Unit 13: Cause and Effect analysis (cont)

Test 2

3

 

Tuần IX

Từ 12/04/21

đến 16/04/21

Unit 14: Argument Paragraph

3

 

Tuần X

Từ 19/04/21

đến 23/04/21

Unit 14: Practicing argument Paragraph (cont)

Revision and Test 3

3

 

Tuần XI

Từ 26/04/21

đến 30/04/21

Unit 15: Quotation

3

 

Tuần XII

Từ 03/05/21

đến 07/05/21

Unit 16: Paraphrase

3

 

Tuần XIII

Từ 10/05/21

đến 14/05/21

Unit 17: Summary

3

 

Tuần XIV

Từ 17/05/21

đến 21/05/21

Unit 18: Plagiarism

3

 

Tuần XV

Từ 24/05/21

đến 28/05/21

Unit 19: Citation

Further Practice

3

 

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết, TL: Thảo luận, BT: Bài tập, TN: Thí nghiệm, TH: Thực hành,
TT: Thực tế, thực tập, TKMH: Thiết kế môn học.

Lưu: Giảng viên, Khoa/Bộ môn, Ban Thanh tra, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

                                  Hải Phòng, ngày 23 tháng  1 năm 2021

                   TM. KHOA/BỘ MÔN                                                                                         GIẢNG VIÊN               

 

 

 

 

                                                                    Nguyễn Thị Thu Hương

                                           

                       Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

                  Xác nhận đã hoàn thành LTGD

 

 

      ……………………………………………………