Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Lương Thanh Nhạn2371016001Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2601Toán Rời Rạc24060
2CT2701Nhập Môn Lập Trình42060

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 17/01/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
208h55 17/01/2024B1033CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
307h00 19/01/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
409h50 19/01/2024B1032CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
507h00 24/01/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
608h55 24/01/2024B1033CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
707h00 26/01/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
809h50 26/01/2024B1032CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
907h00 31/01/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
1008h55 31/01/2024B1033CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
1107h00 02/02/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
1209h50 02/02/2024B1032CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
1307h00 21/02/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
1408h55 21/02/2024B1033CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
1507h00 23/02/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
1609h50 23/02/2024B1032CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
1707h00 28/02/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
1808h55 28/02/2024B1033CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
1907h00 01/03/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
2009h50 01/03/2024B1032CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
2107h00 06/03/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
2208h55 06/03/2024B1033CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
2307h00 08/03/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
2409h50 08/03/2024B1032CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
2507h00 03/04/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
2609h50 03/04/2024B1032CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
2707h00 05/04/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
2808h55 05/04/2024B1033CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
2907h00 10/04/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
3009h50 10/04/2024B1032CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
3107h00 12/04/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
3208h55 12/04/2024B1033CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
3307h00 17/04/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
3409h50 17/04/2024B1032CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
3507h00 19/04/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
3608h55 19/04/2024B1033CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
3707h00 24/04/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
3809h50 24/04/2024B1032CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
3907h00 26/04/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
4008h55 26/04/2024B1033CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
4107h00 01/05/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
4209h50 01/05/2024B1032CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
4307h00 03/05/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
4408h55 03/05/2024B1033CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
4507h00 08/05/2024C3013CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
4609h50 08/05/2024B1032CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
4707h00 10/05/2024C3012CT2701
Nhập Môn Lập Trình
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận
4808h55 10/05/2024B1033CT2601
Toán Rời Rạc
Lương Thanh NhạnĐược chấp nhận