Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Hường1971021020Cơ sở cơ bản

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL2601Điền Kinh8036
2NA26A-HCầu Lông20036
3PL2601Điền Kinh9036
4QT2601LCầu Lông20036
5QT26M-DL27Cầu Lông28036

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 15/01/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
213h55 16/01/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
313h55 17/01/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
413h55 18/01/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
513h55 19/01/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
607h55 22/01/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
713h55 23/01/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
813h55 24/01/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
913h55 25/01/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1013h55 26/01/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1107h55 29/01/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1213h55 30/01/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1313h55 31/01/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1413h55 01/02/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1513h55 02/02/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1607h55 19/02/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1713h55 20/02/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1813h55 21/02/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1913h55 22/02/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
2013h55 23/02/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
2107h55 26/02/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
2213h55 27/02/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
2313h55 28/02/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
2413h55 29/02/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
2513h55 01/03/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
2607h55 04/03/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
2713h55 05/03/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
2813h55 06/03/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
2913h55 07/03/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
3013h55 08/03/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
3107h55 01/04/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
3213h55 02/04/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
3313h55 03/04/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
3413h55 04/04/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
3513h55 05/04/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
3607h55 08/04/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
3713h55 09/04/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
3813h55 10/04/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
3913h55 11/04/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
4013h55 12/04/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
4107h55 15/04/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
4213h55 16/04/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
4313h55 17/04/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
4413h55 18/04/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
4513h55 19/04/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
4607h55 22/04/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
4713h55 23/04/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
4813h55 24/04/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
4913h55 25/04/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
5013h55 26/04/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
5107h55 29/04/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
5213h55 30/04/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
5313h55 01/05/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
5413h55 02/05/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
5513h55 03/05/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
5607h55 06/05/2024NHATAP13PL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
5713h55 07/05/2024NHATAP13NA26A-H
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
5813h55 08/05/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
5913h55 09/05/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
6013h55 10/05/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận