Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Phương Thu1971024014Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT2702Anh Văn Cơ Sở 243078

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 16/01/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
207h00 19/01/2024C1014QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
307h00 23/01/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
407h00 26/01/2024C1014QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
507h00 30/01/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
607h00 02/02/2024C1014QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
707h00 20/02/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
807h00 23/02/2024C1014QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
907h00 27/02/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
1007h00 01/03/2024C1014QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
1107h00 05/03/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
1207h00 08/03/2024C1014QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
1307h00 02/04/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
1407h00 05/04/2024C1023QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
1507h00 09/04/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
1607h00 12/04/2024C1023QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
1707h00 13/04/2024B1013QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐang chờ
1807h00 16/04/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
1907h00 19/04/2024C1023QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
2007h00 23/04/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
2107h00 26/04/2024C1023QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
2207h00 30/04/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
2307h00 03/05/2024C1023QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
2407h00 07/05/2024B1033QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận
2507h00 10/05/2024C1023QT2702
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương ThuĐược chấp nhận