Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn T Mai Linh1971021009Môi trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí6060
2MT2501Kiểm Toán Môi Trường6030
3MT2501Xử Lý Nước Cấp6045

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 15/01/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
207h00 16/01/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
307h00 17/01/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
407h00 22/01/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
507h00 23/01/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
607h00 24/01/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
707h00 29/01/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
807h00 30/01/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
907h00 31/01/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
1007h00 19/02/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
1107h00 20/02/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
1207h00 21/02/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
1307h00 26/02/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
1407h00 27/02/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
1507h00 28/02/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
1607h00 04/03/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
1707h00 05/03/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
1807h00 06/03/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
1907h00 11/03/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
2007h00 12/03/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
2107h00 13/03/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
2207h00 18/03/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
2307h00 19/03/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
2407h00 20/03/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
2507h00 25/03/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
2607h00 26/03/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
2707h00 27/03/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
2807h00 01/04/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
2907h00 02/04/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
3007h00 03/04/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
3107h00 08/04/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
3207h00 09/04/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
3307h00 10/04/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
3407h00 15/04/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
3507h00 16/04/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
3607h00 17/04/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
3707h00 22/04/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
3807h00 23/04/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
3907h00 24/04/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
4007h00 29/04/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
4107h00 30/04/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
4207h00 01/05/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
4307h00 06/05/2024C2043MT2501
Xử Lý Nước Cấp
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
4407h00 07/05/2024C2042MT2501
Kiểm Toán Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
4507h00 08/05/2024C2044MT2501
Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận