Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Tình1971020009Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT2501MMarketing Dịch Vụ164545
2QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp284545
3QT2701Thống Kê Kinh Doanh424545
4QT2702Thống Kê Kinh Doanh434545

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 17/01/2024B2013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...Đã hoàn thành
207h00 18/01/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhMở đầu 0.5 Chương 1: ...Đã hoàn thành
308h55 19/01/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 1: Giới thiệu ...Nguyễn Minh Ánh (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Lưu Phúc Lộc (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
413h00 19/01/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t)
Đã hoàn thành
515h50 19/01/2024B1032QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp) 2.2. ...Nguyễn Thị Hằng (2t)
Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Minh Công (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Đỗ Hoàng Huy (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Trương Đức Hưng (2t)
Trần Gia Lộc (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Bùi Duy Mạnh (2t)
Bùi Thị Tuyết Nhung (2t)
Đinh Thị Phương Oanh (2t)
Đỗ Hoàng Thành (2t)
Bùi Quang Thiện (2t)
Đào Trọng Thiện (2t)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t)
Ngô Anh Thư (2t)
Nguyễn Lam Trường (2t)
Đã hoàn thành
608h55 24/01/2024B2013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Bùi Thị Tuyết Nhung (3t)
Đỗ Hoàng Thành (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Đã hoàn thành
707h00 25/01/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 1: Tổng quan v ...Đã hoàn thành
808h55 26/01/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 1 (tiếp) 1.2 H ...Nguyễn Thái Sơn (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Đã hoàn thành
913h00 26/01/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp) 2.2. ...Dương Thu Hằng (1t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Trường Sơn (1t)
Đã hoàn thành
1015h50 26/01/2024B1032QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 4 tiếp) 4.2. Đ ...Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Nguyễn Thị Hằng (2t)
Trần Quang Hoàn (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Trương Đức Hưng (2t)
Trần Quang Hùng (2t)
Đỗ Thị Kim Liên (2t)
Trần Gia Lộc (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Bùi Duy Mạnh (2t)
Lê Hương Nhung (2t)
Bùi Quang Thiện (2t)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t)
Ngô Anh Thư (2t)
Đã hoàn thành
1108h55 31/01/2024B2013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 5 (tiếp) Chươn ...Nguyễn Thành Đạt (3t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Vũ Văn Chính (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Nguyễn Thành Đông (3t)
Trần Quang Hoàn (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Vũ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Bùi Quang Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Vũ Thị Quỳnh Trang (3t)
Đã hoàn thành
1207h00 01/02/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình Ch¬ương 2: Diễn giải ...Nguyễn Thị Ninh (3t)
Trần Hải Anh (3t)
Nguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Vũ Sao Mai (3t)
Lê Thanh Mai (3t)
Phạm Kiều Minh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
1308h55 02/02/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị Tình Chương 2: Hành vi kh ...Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Quý Thành (3t)
Đã hoàn thành
1413h00 02/02/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 3 (tiếp) 3.3. ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Lương Thị Ngọc Bích (3t)
Đặng Xuân Đạt (3t)
Vũ Thị Hà (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phạm Quốc Huy (3t)
Trần Thị Mai Hương (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Hồ Trần Trúc Lam (3t)
Vũ Thuỳ Linh (3t)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t)
Nguyễn Trường Sơn (3t)
Trần Lê Minh Thu (3t)
Đã hoàn thành
1515h50 02/02/2024B1032QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Đỗ Thị Kim Liên (2t)
Trần Gia Lộc (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Bùi Duy Mạnh (2t)
Vũ Đức Mạnh (2t)
Nguyễn Công Minh (2t)
Lê Hương Nhung (2t)
Bùi Thị Tuyết Nhung (2t)
Đào Trọng Thiện (2t)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t)
Lê Thu Thủy (2t)
Nguyễn Đức Anh (2t)
Vũ Văn Chính (2t)
Nguyễn Minh Công (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Nguyễn Thị Hằng (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Trương Đức Hưng (2t)
Trần Quang Hùng (2t)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t)
Trần Thị Ánh Tuyết (2t)
Ngô Anh Thư (2t)
Đã hoàn thành
1608h55 21/02/2024B2013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Vũ Thị Kim Liên (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Đã hoàn thành
1707h00 22/02/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích c ...Nguyễn Phương Anh (3t)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Lê Thanh Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Đã hoàn thành
1808h55 23/02/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Hành vi khá ...Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
1913h00 23/02/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Thuỳ Linh (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Đỗ Xuân Thắng (3t)
Đã hoàn thành
2015h50 23/02/2024B1032QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8 (tiếp) 8.2.H ...Trần Quang Hoàn (1t)
Nguyễn Đức Anh (2t)
Vũ Văn Chính (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Nguyễn Thành Đông (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Trần Quang Hùng (2t)
Trần Gia Lộc (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Bùi Duy Mạnh (2t)
Vũ Đức Mạnh (2t)
Lê Hương Nhung (2t)
Đào Trọng Thiện (2t)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t)
Ngô Anh Thư (2t)
Vũ Thị Quỳnh Trang (2t)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t)
Đã hoàn thành
2108h55 28/02/2024B2013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Đã hoàn thành
2207h00 29/02/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích c ...Nguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
2308h55 01/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Lựa chọn th ...Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2413h00 01/03/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Lương Thị Ngọc Bích (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phạm Quốc Huy (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Đã hoàn thành
2515h50 01/03/2024B1032QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Lưu Phương Hà (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Nguyễn Thị Hằng (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Trần Quang Hùng (2t)
Vũ Thị Kim Liên (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Bùi Duy Mạnh (2t)
Lê Hương Nhung (2t)
Bùi Quang Thiện (2t)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t)
Ngô Anh Thư (2t)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t)
Nguyễn Lam Trường (2t)
Đã hoàn thành
2608h55 06/03/2024B2013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Phạm Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Nguyễn Công Minh (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Trần Thị Ánh Tuyết (3t)
Vũ Thị Kim Liên (3t)
Đã hoàn thành
2707h00 07/03/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích c ...Nguyễn Phương Anh (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
2808h55 08/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Cân bằng cu ...Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2913h00 08/03/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Đã hoàn thành
3015h50 08/03/2024B1032QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Đức Anh (2t)
Vũ Văn Chính (2t)
Nguyễn Minh Công (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Nguyễn Thị Hằng (2t)
Trần Quang Hoàn (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Trương Đức Hưng (2t)
Trần Quang Hùng (2t)
Vũ Thị Kim Liên (2t)
Trần Gia Lộc (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Bùi Duy Mạnh (2t)
Vũ Đức Mạnh (2t)
Nguyễn Công Minh (2t)
Lê Hương Nhung (2t)
Nguyễn Thị Phương (2t)
Bùi Quang Thiện (2t)
Đào Trọng Thiện (2t)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t)
Ngô Anh Thư (2t)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t)
Đỗ Hoàng Thành (2t)
Đỗ Hoàng Huy (2t)
Vũ Thị Quỳnh Trang (2t)
Lê Thu Thủy (2t)
Đinh Thị Phương Oanh (2t)
Đã hoàn thành
3107h00 14/03/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích c ...Nguyễn Phương Anh (3t)
Nguyễn Vũ Hà (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Thu Hiền (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
Đã hoàn thành
3208h55 15/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Quyết định ...Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Đã hoàn thành
3307h00 21/03/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích t ...Vũ Thị Phương Linh (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
Đã hoàn thành
3408h55 22/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Quyết định ...Lưu Phúc Lộc (3t)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Quý Thành (3t)
Đã hoàn thành
3507h00 28/03/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích t ...Nguyễn Phương Anh (3t)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
Đã hoàn thành
3608h55 29/03/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Quyết định ...Được chấp nhận
3707h00 04/04/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích t ...Đã hoàn thành
3813h55 04/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Đã hoàn thành
3908h55 05/04/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Quyết định ...Đã hoàn thành
4013h00 05/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Phạm Đại Dương (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Trần Thị Mai Hương (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
4114h55 05/04/2024B1013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Minh Công (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Đã hoàn thành
4207h00 11/04/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích t ...Nguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
4313h55 11/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Lê Đức Hùng (3t)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Đỗ Xuân Thắng (3t)
Đã hoàn thành
4408h55 12/04/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Quyết định ...Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
4513h00 12/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
4614h55 12/04/2024B1013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Phan Tiến Dũng (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Đỗ Hoàng Huy (1t)
Đỗ Hoàng Thành (1t)
Trần Gia Lộc (1t)
Đã hoàn thành
4707h00 18/04/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhĐược chấp nhận
4813h55 18/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhĐược chấp nhận
4908h55 19/04/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Quyết định ...Nguyễn Xuân Hải (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
5013h00 19/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Văn Anh (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t)
Đã hoàn thành
5114h55 19/04/2024B1013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Vũ Văn Chính (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Trần Quang Hoàn (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Vũ Thị Kim Liên (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Nguyễn Công Minh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Đinh Thị Phương Oanh (3t)
Nguyễn Thị Phương (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Thu Thủy (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
5207h00 25/04/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích t ...Vũ Thị Phương Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đã hoàn thành
5313h55 25/04/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Vũ Minh Hòa (3t)
Phạm Quốc Huy (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (3t)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Đỗ Xuân Thắng (3t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Đã hoàn thành
5408h55 26/04/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Quyết định ...Đã hoàn thành
5513h00 26/04/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (2t)
Vũ Thị Hà (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Đinh Thị Thu Huyên (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Hồ Trần Trúc Lam (2t)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
5614h55 26/04/2024B1013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Vũ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Bùi Quang Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Thu Thủy (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Đã hoàn thành
5707h00 02/05/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích t ...Nguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Lê Thanh Mai (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Trương Kiều Oanh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
5813h55 02/05/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Đặng Xuân Đạt (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t)
Đỗ Thị Thu Mai (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Phạm Thu Thảo (3t)
Vũ Thị Yến (3t)
Đã hoàn thành
5908h55 03/05/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Quyết định ...Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
6013h00 03/05/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Vũ Ánh Xuân Mai (2t)
Nguyễn Đức Anh (2t)
Vũ Thị Hà (2t)
Vũ Minh Hòa (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Vũ Thuỳ Linh (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t)
Vũ Thị Yến (2t)
Đã hoàn thành
6114h55 03/05/2024B1013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11 (tiếp) 11.1 ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Đã hoàn thành
6213h55 07/05/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích t ...Đã hoàn thành
6307h00 09/05/2024C2013QT25K-N
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Phân tích v ...Nguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
6413h55 09/05/2024B1023QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Đặng Xuân Đạt (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Đã hoàn thành
6508h55 10/05/2024C2023QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Quyết định ...Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
6613h00 10/05/2024B1032QT2701
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhChương 11 (tiếp) Đánh ...Phạm Bảo Ngọc (2t)
Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t)
Nguyễn Trường Sơn (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Đã hoàn thành
6714h55 10/05/2024B1013QT2702
Thống Kê Kinh Doanh
Nguyễn Thị TìnhBị hủy
6814h55 10/05/2024B1033QT2501M
Marketing Dịch Vụ
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Quyết định ...Đã hoàn thành